Referencje

 • ...Wykonawca wywiązał się ze swoich obowiązków należycie. Prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz stosowny potencjał produkcyjny i zaplecze techniczne. Firma sprawdzona i godna polecenia najbardziej wymagającym inwestorom.
   
  Wiceprezes Zarządu 
  mgr Ireneusz Kasperski
   

 • ...zaświadczamy, że Zakład Usług Budowlanych Jan Krefta jako Generalny Wykonawca...zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na  rozbudowie i modernizacji budynku zabytkowego z przeznaczeniem na hotel i restaurację o kubaturze 5.280 m3. ..Roboty  były wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami, terminowo i bezusterkowo, pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

   

  Prezes Zarządu
  Ryszard Labuda

   

 •  ...Potwierdzamy, że Zakład Usług Budowlanych Jan Krefta...zrealizował zadanie inwestycyjne budowa Szkoły...Zakład wykazał się fachowością, dobrą organizacją, odpowiedzialnością za powierzone zadanie, jest wiarygodnym partnerem godnym polecenia innym Inwestorom.

  Sekretarz Zarządu
  Joanna Nowakowska

 • ...Zakład Usług Budowlanych Jan Krefta zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na "wykonaniu budynku produkcyjno - administracyjnego...o powierzchni 2535,8 m2...Wykonawca wywiązał się ze swoich obowiązków należycie. Prace ziemne wykonano pod nadzorem konserwatora zabytków. Wykonawca posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz stosowny potencjał produkcyjny i zaplecze techniczne. Firma sprawdzona i godna polecenia.

   

  Dyrektor Zakładu
  mgr inż. Wacław Markowiak

   

 •  ...Zakład Usług Budowlanych Jan Krefta jako Generalny Wykonawca...zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na "Budwie budynku Zakładu odzieżowego wraz z portiernią i infrastrukturą zewnętrzną"...Przedmiot umowy wykonano terminowo z najwyższą jakością przy zachowaniu wszelkich przepisów BHP. Wykonawca posiada...stosowny park techniczny umożliwiający szybkie i sprawne wykonanie powierzonych zadań. Wykonawca z należytą starannością przygotował i dostarczył dokumentację powykonawczą. Służył swoim doradztwem jak również szybko reagował na pytania i sugestie Inwestora.

  Prezes
  mgr inż. Małgorzata Dombrowska

   

   

 •  ...Z.U.B. Jan Krefta wykonał dla nas prace budolane pn.: "Budowa peronu kolejowego na przystanku osobowym Lębork Mosty przy linii kolejowej nr 202"...Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo, z wielkoą starannością oraz bardzo dobrze pod względem jakości. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dokładność wykonanych prac oraz ich estetyka...zarówno jakość wykonanych prac jak i ich organicacja w pełni zasługują na najwyższą ocenę i warte są polecenia innym inwestorom.

  Zastępca Dyrektora
  d/s technicznych
  Leszek Lewiński

 •  ...Zakład Usług Budowlanych Jan Krefta jako Generalny Wykonawca...zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na  "Budowie budynku hotelowego w Gniewinie ul. Sportowa 1"...Wykonawca wywiązał się ze swoich obowiązków należycie. Prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz stosowny potencjał ludzki, porodukcyjny i zaplecze techniczne. Firma sprawdzona i godna polecenia najbardziej wymagającym inwestorom.

  Pomorsko - Tatrzańska
  Grupa Inwestycyjna
   Sp. z o. o.
  Renata Skrętek

 •  ...Zaskład Usług Budowlanych Jan Krefta...zrealizował jako Generalny Wykonawca inwestycję pn.: " Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w miejscowości Mierzyno"...oraz inwetsycję pn.: "Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w miejscowości Rybno"...Przedmiot umowy wykonano terminowo zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Jakość wykonanych prac świadczy o wysokich kwalifikacjach pracowników budowlanych...Wykonawca kierując się dobrem Inwestora służył swoim doradztwem i szybko reagował na nasze sugestie i propozycje.
  Rekomendujemy przedsiębiorstwo jako profesjonalnego Generalnego Wykonawcę robót budowlanych.

  Kierownik Referatu Inwestycji
  Mirosław  Marcinkiewicz